An Open Letter to Worried Parents

This is a bilingual blog post. Please scroll down to read in English!


Thưa ba mẹ,

Ba mẹ mới nghe cái quyết định cuộc sống mới nhất của con, va không hài lòng.

Trước khi ba mẹ nghĩ đây la ngu xuẫn và ngừng đọc, xin hãy nghe con nối xong. Con hiểu sụ lo láng của ba mẹ.

Tư khi con con nhỏ, ba mẹ luôn ỏ ben cạnh con. Ba mẹ đả nui lón con suốt 23 năm nay. Ba mẹ ỏ ben cạnh con trong lúc con mới biết đi và té, lúc con thành cong va thất bại. Ba mẹ lầm quá giò đễ cung cấp cho su khỏe mạnh, học hành, va co hội không giới hạn cua con.

Bỏi vi vạy, ba mẹ muốn con đi cái con đường an toàn nhất trong cuộc đời.

Từ lúc nhỏ, ba me lúc nào cung phải đóng vai trò người xấu, cực liệt phản đối nhửng gì con muốn làm. Chỉ là muốn con đi con đường đúng. Ba mẹ sợ những gì không chác chắn. Không biết con có một kế hoạch hay không. Không biết con có an toàn không. Không biết ba mẹ có nên ngan cảng con ve những “quyết định nguy hiểm đó không”.

Ba mẹ còn có thể làm gì? Ngoại trừ nói “Không!” đến những gì con muốn?

Bây giờ, con đã nói với ba mẹ, ba mẹ nghe nhu con đi trên một cái roller coaster mà không có đeo dây an toàn. Điều mà một người ngu xuẩn cũng thấy được đó là một cái ý ngu ngốc. Vì vậy, ba mẹ lập tức không cho.

Nhưng đợi một chút.

Nếu con có thể có một chút thời gian để cho ba mẹ xem… để giúp ba mẹ nhìn từ quan điểm của con

Con đã trưởng thành.

Mặc du con đã đủ tuổi để tự quyết định, nhưng con vẫn cồn muốn nói với ba mẹ mọi thứ.

Đó là vì con tôn trọng ba mẹ và muốn hỏi ý kiến ​​của ba mẹ. Con rất vui khi chia sẻ tin tức mới  với ba mẹ. Con muốn ba mẹ là một phần của cuộc đời con.

Nếu con theo một con đường an toàn không trở ngại trong cuộc đời, thì con sẽ học được gì? Con sẽ hiểu và cảm kích được gì? Mặt khác, nếu con không nói với ba mẹ? Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì con nối với ba mẹ, con làm những điều con muốn trong bí mật?

Bởi vì con đã chọn con đường của con, con đã trưởng thành, trở nên hợp lý hơn, cảm kích cược song hơn, thể hiện sự đánh giá cao trong bạn bè, trải qua những khó khăn thực sự mà con sẽ không có nếu con đã theo con đường mà ba mẹ đã chọn cho con.

Con đã tiến bộ về sự giao tiếp và sự quyết định của con.

Hay nhất là, con đã trở nên khôn ngoan hơn và sáng suốt. Con đã phát triển vượt ra ngoài cái, “kiếm được nhiều tiền.” Con luôn nghĩ đến cách làm tốt một cách đọc đáo. Để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây không phải là những gì ba mẹ muốn cho con hây sao?

Người ta nối, không ai có thể biết làm ba mẹ là thế nào trước khi họ có con. Và đó là lý do con rất cảm ơn ba mẹ ỏ bên cạnh con. Ba mẹ đã làm rất tốt!

Con cũng biết là những ai theo nhửng đâm mê của họ thì sẽ hạnh phúc.

Ba mẹ đã cho con cuộc sống này, bây giờ ba mẹ có thể cho phép con sống nó được không?

sunset

 


Dear Parents,

You just heard about my latest big life decision, and are displeased.

Before you think this is stupid and stop reading, please hear me out. I understand where you’re coming from.

Ever since I was little, you were there. You’ve raised me all these years. You’ve been there through all my toddles and tumbles, my successes and failures. You have worked overtime to make sure I am healthy, finish my education, and have unlimited opportunities.  

Because of that, you want me to take the safest, smartest route in life as possible.

You’ve had to always play the bad guy, always strongly opposing the things I want to do. Just to make sure I’m taking the right path. You’re terrified of uncertainty. Not knowing if I have a plan or if I am going places with my life. Not knowing if I am safe. Not knowing if you should be stopping me from these “reckless decisions.”

What else can you do? Except to consistently say “No!” to my endless list of desires?

Now, I’ve just told you, what seems to you like going on a roller coaster without a seatbelt. What a no-brainer could see that it is a stupid idea. So you instantly say no.

But wait.

If I can have a moment to show you… to help you see from my perspective…

I am mature.

I am old enough to make my own decision, but I choose to tell you everything.

It’s because I respect you and ask for your opinions. I’m excited to share my news with you. I want you to be a part of my life.  

If I follow a safe unchallenged path in my life, what will I learn? What will I understand and appreciate? On the flip side, what if I didn’t tell you? What if instead of communicating, I choose to do all these in secret?

Because I have chosen my path, I have grown, become more reasonable, more appreciative, shown great judgement in friends, undergone real hardships that I would not have had if I had followed a life you chose for me.

I have developed great communication skills and decision making skills.

Best of all, I have become wiser. I have developed far beyond “making lots of money.” I’m constantly thinking of ways to be outside the box. To make a better world and a better life. Isn’t that what you’ve been waiting for?

They say you don’t know what it’s like to be a parent until you have kids. I admit that it’s true. I cannot truly know, and that’s why I am so thankful to have you by my side. You’ve done a great job!

What I do know, is that those who follow their hearts are happier.

You gave me this life, now will you give me blessing to live it?

sunset


Thanks for reading! This is a response to the 21 Weeks of Travel Blogging Challenge!

Interested in participating in the Weekly Travel Blogging Challenge? Feel free to make your own today!

Week 1:  A favorite travel photo of you and intro
Week 2: Little known tips
Week 3: Funny story
Week 4: Misadventures
Week 5: Top three cultural foods
Week 6: Unusual travel activities/photos
Week 7: Inspiration for traveling
Week 8: Five favorite travel blogs
Week 9: Gross/disgusting stories
Week 10: Best adventures while traveling
Week 11: What’s in your backpack?
Week 12: Happy and sad stories
Week 13: Unique cultures encountered
Week 14: Top three favorite destinations
Week 15: Travel regrets
Week 16: Scary and cool travel stories
Week 17: Things to purge
Week 18: Humbling things learned from traveling
Week 19: Confessions
Week 20: Travel bucket list (countries/activities)
Week 21: Your challenge post highlights and what you’ve learned during this challenge

These awesome people are also doing the challenge!!! Click to see their stories!